+UPLOAD

Saudi Arabia

20 Cities
No City Nr. Hotels
1 Riyadh 820
2 Jeddah 607
3 Makkah 458
4 Al Madinah 240
5 Al Khobar 236
6 Taif 156
7 Dammam 130
8 Buraydah 128
9 Abha 102
10 Yanbu 100
11 Khamis Mushayt 80
12 Jazan 63
13 Tabuk 61
14 Hail 60
15 Al Jubail 50
16 Najran 34
17 Al Hada 28
18 Al Hofuf 28
19 Arar 23
20 Rabigh 11