+UPLOAD

Saudi Arabia

33 Cities
No City Nr. Hotels
1 Riyadh 359
2 Jeddah 272
3 Makkah 117
4 Al Khobar 105
5 Al Madinah 96
6 Dammam 59
7 Taif 58
8 Abha 48
9 Buraydah 48
10 Yanbu 45
11 Khamis Mushayt 25
12 Tabuk 25
13 Al Jubail 24
14 Jazan 24
15 Hail 21
16 Unayzah 19
17 Al Hofuf 18
18 Hafr Al Baten 15
19 Najran 12
20 Al Kharj 10
21 Arar 10
22 Al Baha 7
23 AlUla 7
24 Half Moon Bay 7
25 Rabigh 7
26 Durat Alarous 4
27 Sharurah 4
28 Al Ahsa 3
29 Qal'at Bishah 3
30 Al Nairyah 1
31 Baljurashi 1
32 Al Wajh 0
33 Al ‘Azīzīyah 0